North American

Input: 120V 60Hz

European

Input: 230V 50Hz

United Kingdom

Input: 240V 50Hz

Australian Region

Input: 240V 50Hz